Forældrekøb og SKAT

De skattemæssige virkninger ved forældrekøb

– Supplerende litteratur findes i SKATS vejledning om beskatningsmetoder ved forældrekøb

Forældrekøb er selvstændig erhvervsvirksomhed

Forældre, der erhverver en bolig for at udleje den til deres barn, er underlagt de samme skatteretlige og lejeretlige regler, som alle andre udlejere. Et forældrekøb anses i skatteretlig henseende som virksomhedsdrift, dvs. etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed. Der findes forskellige beskatningsmodeller, som forældrene kan vælge imellem afhængigt af, hvordan deres indkomst og økonomiske forhold i øvrigt er sammensat.

Hvordan beskattes forældrenes udlejningsvirksomhed?

Der findes forskellige modeller for, hvordan udlejningen til barnet skal beskattes herunder, personskattemodellen, virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen. Uanset hvilken model forældrene vælger, skal forældrene årligt udarbejde et regnskab for udlejningen, men kravene til dette er forskellige alt afhængigt af, hvilken beskatningsmetode, der vælges. Også den skattesats, der bliver lagt til grund ved beskatning af overskud og for fradrag af mulige renteudgifter kan sammen med ordningerne variere.
Ejer forældrene ejendommen alene, skal de ikke betale ejendomsværdiskat i perioden, hvor ejendommen lejes ud.

Beskatning efter de almindelige personskatteregler

Ved personskattemodellen beskattes overskuddet fra forældrenes udlejningsvirksomhed på samme vis som almindelig lønindkomst. Dette indebærer for det første, at forældrene skal betale arbejdsmarkedsbidrag af overskuddet og, at overskuddet indgår i udregningen af den samlede personlige indkomst, hvilket kan have indvirkning på betaling af eventuel topskat.
Ordningen giver mulighed for at fratrække ejerudgifter til ejendommen, herunder udgifter i forbindelse med vedligeholdelse, forbrug, istandsættelse, renovation og lignende i lejeindtægten. Dette betyder, at man kun beskattes af overskuddet. Man er yderligere berettiget til at fradrage renteudgifter. Disse fragår i stedet i kapitalindkomsten og ikke i den personlige indkomst. Fradragsværdien af renterne er herefter mindre end satsen, som indtægten beskattes med. Fordelen ved denne model er, at den er lettere at administrere og mindre kompliceret sammenlignet med de andre beskatningsmodeller, men i skattemæssig henseende er denne model tillige den mindst fordelagtige. Hvis man ikke vælger hverken beskatning efter virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastningen anvendes denne ordning automatisk.

Beskatning efter virksomhedsordningen

Sammenholdt med de to andre beskatningsmodeller er denne ordning den beskatningsmetode, der stiller de største krav til forældrenes regnskabsførelse. Regnskabet skal opfylde kravene i bogføringsloven, mens indtægter og udgifter tillige skal holdes adskilt fra forældrenes øvrige økonomi. Alle udgifter, herunder både ejerudgifter og renteudgifter, kan efter virksom-hedsordningen fratrækkes direkte i lejeindtægten forinden, det udbetalte overskud fra udlejningsvirksomheden beskattes som personlig indkomst. Der opnås herefter fuldt fradrag for renteudgifterne, modsat hvad der gælder efter personskattemodellen. Hvis forældrenes udlejningsvirksomhed samlet set resulterer i et underskud, kan dette fratrækkes i udlejerens personlige indkomst efter modregning i den øvrige kapitalindkomst og overskud fra anden virksomhedsdrift.
Beskatning efter kapitalafkastordningen

Beskatning efter kapitalafkastordningen indebærer, at et beregnet kapitalafkast fra udlejningsvirksomheden beskattes som kapitalindkomst i stedet for personlig indkomst. Det er en lavere skattesats for kapitalindkomst sammenholdt med personskatten, og der skal heller ikke betales arbejdsmarkedsbidrag. Kapitalafkastet beregnes som en årlig procentdel af ejendommens kontante købesum. Påbegyndes forældrenes udlejning til barnet midt i et kalenderår, beskattes forældrene alene af en forholdsmæssig del af det årlige kapitalafkast svarende til den periode, hvori forældrene har udlejet ejendommen. Herefter beskattes forældrene af overskuddet før renter, og fratrukket kapitalafkastet. Overskuddet beskattes som personlig indkomst, og renteudgiften fradrages i kapitalindkomsten. Kapitalafkastet bliver indtægtsført i kapital-indkomsten og beskattes herefter som sådan med en lavere skattesats.