Det omvendte forældrekøb

Ved et omvendt forældrekøb forstås, at barnet køber en bolig og lejer den ud til sine forældre. Forholdet betegnes også børnekøb.
Tendensen til omvendte forældrekøb er stigende og findes ofte i flere variationer. Først og fremmest eksisterer det tilfælde, at barnet erhverver en ejendom med henblik på at udleje den til sine forældre. Dernæst ses den variant, at barnet overtager forældrenes hidtidige bolig, og der etableres herefter et lejeforhold mellem barnet og forældrene. I det sidstnævnte tilfælde er der mulighed for, at barnet kan erhverve forældrenes hidtidige ejendom til en pris, der svarer til et beløb på 15% under den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Situationen minder i øvrigt om det egentlige forældrekøb og rejser de samme spørgsmål både i skattemæssig og lejeretlig henseende. Barnet bliver herefter beskattet som udlejer af huslejeindtægten, og en fiktiv markedsleje vil ligeledes blive lagt til grund for beskatningen, såfremt der mellem parterne er aftalt en lavere husleje end den reelle markedsleje. Barnet vil som udgangspunkt også blive beskattet af en eventuel fortjeneste ved videresalg, hvis barnet ikke selv reelt har beboet ejendommen i ejertiden. Forældrene kan som enhver anden søge boligstøtte til lejemålet, og barnet kan vælge mellem de forskellige beskatningsmodeller herunder eksempelvis virksomheds- eller kapitalafkastordningen.