Forældrekøb af andelsbolig

Der er som udgangspunkt ikke noget til hinder for at erhverve en andelsbolig som forældrekøb. Det kan i nogle tilfælde være økonomisk fordelagtigt, men man må være opmærksom på flere forhold herunder blandt andet ejendommens værdi, foreningens økonomi samt andelshavernes hæftelse for andelsforeningens gæld.

Vedtægternes indhold hos andelsforeningen

Erhverver forældre en andelsbolig med henblik på at fremleje den til sit barn, må man sikre sig, at foreningens vedtægter ikke forbyder et sådan fremlejeforhold. Adskillige vedtægter i andelsforeninger tillader nemlig ikke fremleje af andelsboligen. Det kan dog fremgå af vedtægterne, at alene fremleje til nærtstående er tilladt. Dette vil herefter forhindre barnet i at fremleje et værelse i ejendommen til en anden person. Det er derfor vigtigt at sætte sig grundigt ind i vedtægternes indhold.

De almindelige regler for personbeskatning

Ved udlejning af en ejerbolig betragtes forholdet som erhvervsmæssig virksomhedsdrift. Dette er ikke tilfældet ved udleje af andelsboliger, fordi et andelsbevis kun giver en brugsret til ejendommen. Den egentlige ejer af ejendommen er andelsboligforeningen, og den reelle ejer er i virkeligheden fremlejegiver og ikke udlejer. Det betyder, at de specielle beskatningsmetoder, der finder anvendelse ved udleje, herunder kapitalafkastordningen og virksomhedsskatteordningen, ikke gælder på forholdet. I stedet bliver forældrene beskattet efter de almindelige regler for personbeskatning og dermed uden mulighed for fuldt ud at fradrage renter.

Finansiering og andre økonomiske overvejelser

Man kan ikke finansiere et andelsboligkøb med et realkreditlån. I stedet henvises man ofte til at optage et almindeligt banklån. Ulempen herved er, at et banklån almindeligvis har en højere forrentning. Der er omvendt ikke noget i vejen for, at forældre, der tillige ejer en fast ejendom optager et billigere realkreditlån i deres ejendom med henblik på kontant at erhverve andelsbeviset. Forældrene kan desuden, som et andet alternativ, yde barnet et lån, der gør barnet i stand til selv at købe andelsbeviset.

Videresalg af andelsboligen

Der gælder særlige regler, der skal iagttages ved videresalg af andelsboligen. Salg af andelsbeviset sidestilles i retlig forstand med salg af aktier, da det ikke er et salg af fast ejendom. En regel svarende til parcelhusreglen finder anvendelse, der tillader skattefrit videresalg af ens egen bolig. Der gælder dog ikke en regel, der svarer til +/-15%- reglen, der gør det muligt at overdrage fast ejendom til nærtstående til et beløb, der ligger 15% under den offentlige ejendomsvurdering.
Værdiansættelse af andelsbeviset sker efter handelsværdien. Handelsværdien fastsættes efter bestemmelserne i andelsboligloven. Er handelsværdien lavere end det højeste, lovlige beløb efter andelsboligloven, kan man lægge den lavere markedsværdi til grund for udregningen af skatten.
Som følge af, at salget sidestilles med afståelse af aktier, vil avancen ved salget beskattes tilsvarende. Der gælder herefter en skattesats på 27% for den del af avancen, der ligger under 50.600 kr. En avance beskattes modsat med 42%, såfremt avancen overstiger dette grundbeløb