Forældrekøb og barnets lejlighedskøb efter endt studie

Familieoverdragelsesmodellen

Allerede inden købet af en lejlighed til sit barn kan det være fornuftigt at gøre sig nogle overvejelser angående videresalg af lejligheden.

Avancebeskatning ved videresalg

Forældrene bliver som udgangspunkt ved videresalg af ejendommen avancebeskattet af en eventuel opnået fortjeneste i forbindelse med salget. Dette gælder uanset til hvem, forældrene videresælger ejendommen til. Avancen udgør differencen mellem salgssummen og anskaffelsessummen.

Parcelhusreglen

Parcelhusreglen er en undtagelse til reglen, som ovenfor nævnt, vedrørende avancebeskatning. Reglen giver mulighed for at videresælge sin egen private bolig skattefrit, såfremt visse betingelser er opfyldt. Sælgeren skal for det første have beboet ejendommen. Da forældrene almindeligvis ikke har beboet forældrekøbte boliger, vil de blive beskattet af avancen ved videresalg. Dette gælder uanset til hvilken pris, de videresælger ejendommen, da markedsprisen lægges til grund frem for den aftalte pris.

Overdragelse efter +/-15-reglen

Et cirkulære fra 1982 tillader at overdrage fast ejendom mellem nærtstående til et beløb, der ligger 15% under den den seneste offentlige vurdering. Forældrene vil opnå en skattebesparelse ved et salg til denne lavere pris, fordi salget således almindeligvis vil ske til under markedsprisen. Reglen er desuden interessant, da forældrene samtidig får mulighed for at overdrage en skattefri formuefordel til deres barn. Differencen mellem den offentlige ejendomsvurdering og ejendommens markedspris er afgørende for størrelsen af den skattefrie gave. Jo større differencen er, desto større formuefordel kan barnet realisere uden at blive beskattet af den.

Skattemæssig virkning af underpris

Overdrager forældrene ejendommen for endnu mindre beløb end den seneste offentlige ejendomsvurdering minus 15% eller helt forærer boligen til barnet, gælder -15%-reglen om beskatning stadig. Den skattemæssige virkning af underpris er, at forældrene bliver beskattet af en eventuel avance samtidig med, at barnet også bliver beskattet, såfremt der ved overdragelsen er ydet en gave til barnet. Værdien af denne gave opgøres som differencen mellem det beløb, som ejendommen kunne være overdraget til efter +/-15%-reglen og det beløb, som barnet reelt erhverver ejendommen for. For gaver mellem forældre og børn er skattesatsen 15% for den del af gavens beløb, der overstiger den nedre, skattefrie bundgrænse på 61.500 kr.

Barnets salg af boligen

Ønsker barnet at videresælge boligen, vil salget som udgangspunkt opfylde betingelsen i den førnævnte parcelhusregel om reel beboelse. Barnet har normalt selv beboet ejendommen og kan derfor tillige videresælge denne skattefrit.