Udlændinges køb af sommerhus i Danmark

Som udgangspunkt er der begrænset adgang for udlændinge til at købe fast ejendom i Danmark. Såfremt man ikke har fast bopæl i Danmark og heller ikke tidligere har boet i landet i en periode på mindst fem år, kræves en særlig tilladelse fra Justitsministeriet. De fem år behøver ikke udgøre en sammenhængende periode, og også danske statsborgere skal leve op til bopælskravet.

Borgere fra andre EU-lande og køb af fast ejendom i DK

For personer, der er statsborgere i et EU-land, gælder der en undtagelse til hovedreglen om bopælskrav: For at leve op til kravet om at sikre arbejdskraftens frie bevægelighed inden for EU, er det muligt for EU-borgere at erhverve fast ejendom i Danmark. Her er det altså statsborgerskab og ikke bopæl eller tidligere ophold, der er afgørende.

Særlige regler for køb af sommerhus

Til reglen om EU-borgeres adgang til at købe fast ejendom i Danmark gælder der dog en undtagelse vedrørende sommerhuse. For at købe et sommerhus er det nemlig ikke tilstrækkeligt at være EU-borger, for her falder man igen tilbage på hovedreglen og bopælskravet. For sommerhuse gælder det derfor, at man, uanset statsborgerskab, skal have fast bopæl i Danmark på erhvervelsestidspunktet eller tidligere have haft bopæl i Danmark i en periode på mindst fem år.

Særlig tilknytning til Danmark

Selvom man som udlænding ikke lever op til bopælskravet i hovedreglen, kan der alligevel være mulighed for at opnå tilladelse til at købe et sommerhus i Danmark, da der gælder en undtagelse hertil, såfremt man har en særlig tilknytning til landet. En sådan særlig tilknytning kan være, at man har nær familie, der bor i Danmark eller i øvrigt har en erhvervsmæssig, kulturel eller økonomisk tilknytning til landet eller til selve ejendommen, eller at man tidligere har været på ophold i Danmark. Om Justitsministeriet herefter giver sin tilladelse beror på en samlet vurdering af ansøgerens forhold.

Erhvervelse på særligt grundlag

Der findes endnu en undtagelse til hovedreglen om bopælskrav, hvis man erhverver et sommerhus på et andet grundlag end en direkte handel. Står man som udlænding således til at arve et sommerhus i Danmark, er kravet om bopæl ikke en forhindring for dette. Det samme gælder, hvis den ene ægtefælle efter en skilsmisse overtager et sommerhus, som vedkommende ellers ikke umiddelbart ville være berettiget til at købe, hvis en efterlevende ægtefæller overtager sommerhuset i forbindelse med hensidden i uskiftet bo, eller hvis sommerhuset modtages som en gave fra en nærtstående.

Selskabers erhvervelse af sommerhuse

For selskaber gælder der andre regler for erhvervelse af fast ejendom end for private personer, og selskaber har således en friere adgang til at købe. Dog er det alene muligt for selskaber at købe et sommerhus, hvis det efterfølgende alene anvendes i erhvervsmæssig henseende, eller hvis det anvendes til helårsbeboelse. På denne måde kan man ikke omgå de særlige regler, der gælder for udlændinges køb af sommerhus i Danmark.