Skilsmisseskøde

Når et ægtepar har formuefællesskab og ejer en ejendom, kan det i forbindelse med deres separation eller skilsmisse blive aktuelt, at den ene part overtager den anden parts del af ejendommen og de tilhørende forpligtelser for herefter at blive eneejer. Hertil kræves et skilsmisseskøde, der skal tinglyses på ejendommen. Dette skøde fungerer som et nyt skøde, hvoraf den nye eneejers adkomst til ejendommen fremgår.

Gældsovertagelse

Er der gæld i ejendommen, som begge parter hæfter for, skal der indhentes skriftlig bevilling af gældsovertagelse fra långiverne. Heraf skal fremgå, at långiver accepterer, at den ene part nu hæfter for hele restgælden, mens den anden er frigjort af sin hæftelse.

Tinglysning af skilsmisseskøde

Et skilsmisseskøde skal tinglyses på ejendommen, da det sikrer den nye ejers adkomst til denne. Ulig tinglysning af et almindeligt skøde i forbindelse med overtagelse af fast ejendom, er skilsmisseskødet ikke underlagt de samme afgiftsregler. Afgiften for tinglysning af et skilsmisseskøde udgør således en fast pris på kr. 1.660,00, betinget af at der i ægteskabet har været formuefællesskab mellem ægtefællerne.

Tilstandsrapport

I forbindelse med overdragelse af en del af en ejendom som følge af separation eller skilsmisse, er der ikke krav om udarbejdelse af en tilstandsrapport. En sådan er dog nødvendig i tilfælde af, at man ønsker at tegne en ejerskifteforsikring.