Refusionsopgørelse ved ejendomshandel

En refusionsopgørelse er en metode til at regulere de økonomiske mellemværender, der uvægerligt opstår mellem en køber og en sælger i forbindelse med en ejendomshandel. Det er særligt de løbende udgiftsposter, der af sælger er betalt forud aconto, der giver anledning til reguleringen. Det gælder eksempelvis ejendomsskat, vand-, varme- og elforbrug og ejerskifteforsikring. Udgifterne fordeles mellem parterne, således at de hver betaler for den del af udgiften, der ligger inden for deres respektive ejertid. Således aflæses forbrugsmålere på overtagelsesdagen (eller på dispositionsdagen, såfremt denne ligger inden overtagelsesdagen), og køber godtgør sælger det beløb, som sælger har forudbetalt men ikke reelt forbrugt for.

Er handlen foregået under huseftersynsordningen, og er der derfor tegnet en ejerskifteforsikring, indgår denne som en del af refusionsopgørelsen. Sælger skal, uanset om køber har tegnet den af sælger foreslåede forsikring eller en anden, betale køberen et beløb, der svarer til halvdelen af prisen på den forsikring, som sælgeren selv havde indhentet tilbud på.

Det er almindeligvis køber eller dennes advokat, der står for udarbejdelsen af refusionsopgørelsen, men andet kan aftales parterne imellem. Den skal normalt være udfærdiget inden for 30 dage efter overtagelsen.