Opret ny forening

foreningFor at oprette en ny forening i Danmark skal du følge nogle specifikke trin og opfylde visse krav. Her er en trinvis vejledning til at oprette en forening:

 1. Formuler formålet: Definér klart formålet med foreningen. Hvad er dens formål, mål og aktiviteter?
 2. Saml interesserede: Find andre personer, der deler samme interesse som dig og vil være med til at danne foreningen. Det er en god idé at have et grundlæggende medlemsgrundlag for at starte.
 3. Udarbejd vedtægter: Vedtægterne er foreningens juridiske dokument og fastlægger dens regler og struktur. Vedtægterne skal indeholde oplysninger om formål, medlemskab, ledelse, generalforsamling, økonomi osv. Du kan finde skabeloner til vedtægter online eller søge rådgivning hos en jurist for at sikre, at de er korrekte og opfylder lovens krav.
 4. Generalforsamling: Indkald til en stiftende generalforsamling, hvor vedtægterne skal godkendes. Alle interesserede skal inviteres til at deltage. På generalforsamlingen skal I vælge en bestyrelse, der skal lede foreningen, og vedtage vedtægterne.
 5. Registrering af foreningen: Efter den stiftende generalforsamling skal foreningen registreres hos Erhvervsstyrelsen. Registreringen skal indeholde oplysninger om foreningens navn, formål, adresse, bestyrelsesmedlemmer og eventuelle revisorer. Du kan udfylde registreringsformularen online på Erhvervsstyrelsens hjemmeside eller få hjælp fra en revisor.
 6. CVR-nummer: Når foreningen er registreret, vil du modtage et CVR-nummer fra Erhvervsstyrelsen. Dette nummer bruges til at identificere foreningen over for myndighederne.
 7. Bankkonto og økonomi: Åbn en bankkonto til foreningen for at håndtere dens økonomi. Sørg for at holde styr på foreningens indtægter og udgifter samt at følge eventuelle regler og krav til økonomistyring og regnskabsaflæggelse.
 8. Kommunikation og medlemspleje: Opret en hjemmeside, sociale medier eller andre kommunikationskanaler for at promovere foreningen og tiltrække medlemmer. Hold medlemslister ajour og vær opmærksom på at engagere medlemmerne aktivt.

Det er altid en god idé at søge juridisk rådgivning eller kontakte en foreningsorganisation for at få yderligere vejledning og sikre, at du overholder alle relevante regler og love i forbindelse med foreningsoprettelsen.

Få alle Juridiske dokumenter og ale, der skal udfyldes for at oprette en forening 100% korrekt hos LegalDesk.
Prisen er Kr. 2.500 Men så er du også sikret alt er korrekt, så foreningen kan få offentligt tilskud og bestyrelsen kan få skattefradrag.

Vedtægter i en forening

Vedtægterne i en forening er et juridisk dokument, der fastlægger foreningens regler og procedurer. De beskriver foreningens formål, medlemskab, ledelsesstruktur, generalforsamling, økonomi og andre vigtige detaljer. Her er et eksempel på, hvordan vedtægterne for en fiktiv forening ved navn “Sportsklubben 123” kunne se ud:

§1 Navn og formål

 1. Foreningens navn er “Sportsklubben 123”.
 2. Foreningens formål er at fremme og udøve sportsgrene inden for 123-kategorien samt at skabe et fællesskab for sportsinteresserede.

§2 Medlemskab

 1. Enhver person, der er interesseret i sportsklubbens aktiviteter og formål, kan blive medlem efter at have indsendt en ansøgning til bestyrelsen.
 2. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
 3. Medlemskabet kan ophøre ved skriftlig udmeldelse eller ved eksklusion besluttet af bestyrelsen.

§3 Ledelse

 1. Sportsklubben 123 ledes af en bestyrelse, der består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere bestyrelsesmedlemmer.
 2. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for en periode på to år ad gangen.
 3. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 4. Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens daglige drift, herunder økonomi, arrangementer, medlemspleje og kommunikation.

§4 Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes årligt senest den 31. marts.
 2. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel via foreningens hjemmeside og/eller e-mail til medlemmerne.
 3. Dagsordenen for generalforsamlingen inkluderer mindst følgende punkter: valg af dirigent, formandens beretning, fremlæggelse af regnskab, valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle indkomne forslag.
 4. Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

§5 Økonomi

 1. Sportsklubben 123s økonomi administreres af kassereren.
 2. Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
 3. Der skal udarbejdes et årligt regnskab og en beretning, der skal fremlægges og godkendes af generalforsamlingen.

§6 Ændring af vedtægter

 1. Ændringer af foreningens vedtægter kan kun foretages på en generalforsamling med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.osv.

Hvem er tegningsberettiget i bestyrelsen / foreningen

I vedtægt nr. 7 bør anføres, hvilke medlemmer af bestyrelsen, der kan involvere foreningen i økonomiske aftaler f.eks. optage et lån til foreningen, eller købe nyt dyrt udstyr.

I en forening er det normalt bestyrelsen, der har tegningsretten. Tegningsretten indebærer beføjelsen til at repræsentere og handle på vegne af foreningen i juridiske og økonomiske anliggender. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og har typisk formanden, næstformanden, kassereren og eventuelle andre bestyrelsesmedlemmer som tegningsberettigede.

Det er vigtigt at bemærke, at tegningsretten kan variere afhængigt af foreningens vedtægter og beslutninger truffet af generalforsamlingen. Derfor er det altid afgørende at konsultere foreningens vedtægter og eventuelle beslutninger eller begrænsninger, der er vedtaget af medlemmerne, for at afgøre, hvem der specifikt har tegningsretten i en given forening.

Sådan holdes en generalforsamling

En generalforsamling i en dansk forening er et vigtigt organ, hvor medlemmerne samles for at træffe beslutninger om foreningens anliggender og udøve deres rettigheder. Her er en generel beskrivelse af, hvordan en generalforsamling typisk afholdes:

 1. Indkaldelse: Generalforsamlingen indkaldes i overensstemmelse med foreningens vedtægter og gældende lovgivning. Normalt skal indkaldelsen ske skriftligt og indeholde oplysninger om tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen. Indkaldelsen sendes til medlemmerne med passende varsel, som ofte er angivet i vedtægterne (f.eks. 14 dage).
 2. Dagsorden: Dagsordenen for generalforsamlingen fastsættes af bestyrelsen eller i henhold til vedtægterne. Den skal indeholde de emner, der skal behandles på generalforsamlingen. Det er vigtigt at følge dagsordenen under mødet for at sikre struktur og fokus.
 3. Dirigent: Ved begyndelsen af generalforsamlingen vælges en dirigent, som leder mødet og sikrer, at dagsordenen overholdes. Dirigenten behøver ikke være medlem af foreningen og kan være en ekstern person eller et medlem, der er villig til at påtage sig opgaven.
 4. Beretninger: Bestyrelsen præsenterer en beretning om foreningens aktiviteter og resultater i det forgangne år. Dette inkluderer typisk formandens beretning, hvor foreningens arbejde og indsats gennemgås. Eventuelle andre relevante beretninger kan også præsenteres, f.eks. økonomisk beretning fra kassereren eller beretninger fra udvalg eller projekter.
 5. Regnskab: Foreningens økonomiske situation præsenteres ved fremlæggelse af regnskabet. Kassereren eller en revisor gennemgår foreningens indtægter, udgifter og balance. Medlemmerne har mulighed for at stille spørgsmål eller anmode om yderligere oplysninger vedrørende økonomien.
 6. Beslutninger og valg: Generalforsamlingen træffer beslutninger om vigtige spørgsmål, der er angivet på dagsordenen. Dette kan omfatte valg af bestyrelsesmedlemmer, godkendelse af regnskabet, fastsættelse af medlemskontingent, vedtægtsændringer og andre relevante emner. Beslutninger træffes normalt ved almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer, medmindre vedtægterne kræver et særligt flertal.
 7. Referat: Der udarbejdes et referat over generalforsamlingen, som skal indeholde en opsummering af de drøftede emner, beslutninger truffet og valgte personer. Referatet sendes til medlemmerne.

Bemærk:
Alt ovenstående er generel information, som ikke nødvendigvis passer til den forening du ønsker at oprette og vi kan derfor kun på det kraftigste anbefale, at I søger juridisk bistand til oprettelse af foreningen og vedtægterne.

Kassererens arbejde i en forening

En kasserer i en forening er ansvarlig for økonomistyring og finansielle aktiviteter. Deres primære opgave er at administrere foreningens økonomi og sikre en sund og ansvarlig økonomisk drift. Her er nogle af de typiske opgaver, en kasserer udfører:

 1. Regnskab: Kassereren fører regnskabet for foreningen og registrerer alle indtægter og udgifter. Dette kan omfatte medlemskontingenter, donationsbidrag, indtægter fra arrangementer og eventuelle andre økonomiske transaktioner.
 2. Budgettering: Kassereren er involveret i udarbejdelsen af foreningens årlige budget. De vurderer forventede indtægter og planlægger udgifter i overensstemmelse med foreningens formål og aktiviteter.
 3. Betalinger: Kassereren behandler og foretager betalinger på vegne af foreningen. Dette kan inkludere betaling af regninger, honorarer til trænere eller instruktører, leje af faciliteter og andre udgifter.
 4. Bankforretninger: Kassereren administrerer foreningens bankkonto, herunder indbetaling af indtægter, kontrol af kontoudtog og foretager nødvendige overførsler. De sikrer også, at foreningen overholder eventuelle bankkrav og -procedurer.
 5. Regnskabsaflæggelse: Kassereren er ansvarlig for at udarbejde årsregnskabet, herunder resultatopgørelse og balance, samt eventuelle supplerende oplysninger. Regnskabet præsenteres normalt for generalforsamlingen til godkendelse.
 6. Revision: I nogle foreninger kan kassereren have ansvaret for at koordinere og facilitere revisionen af foreningens regnskaber af en ekstern revisor eller et revisionsudvalg. Dette sikrer en uafhængig vurdering af foreningens økonomiske forhold.
 7. Økonomisk rapportering: Kassereren giver løbende økonomisk rapportering til bestyrelsen og generalforsamlingen. Dette kan omfatte statusopdateringer, budgetopfølgning og andre relevante oplysninger vedrørende foreningens økonomi.

Det er vigtigt, at kassereren arbejder tæt sammen med resten af bestyrelsen og foreningens medlemmer for at sikre en transparent og ansvarlig økonomistyring samt overholdelse af eventuelle økonomiske krav og lovgivning.

Formandens opgaver i en forening

Formandens rolle i en forening er afgørende for at sikre en effektiv ledelse og fremme foreningens formål og mål. Her er nogle af de typiske opgaver og ansvarsområder, der hører til formandens rolle:

 1. Ledelse og koordinering: Formanden har ansvaret for at lede og koordinere foreningens aktiviteter. Dette indebærer at facilitere bestyrelsesmøder, delegere opgaver og sikre, at foreningens strategier og beslutninger implementeres.
 2. Repræsentation: Som foreningens talsperson repræsenterer formanden foreningen i eksterne sammenhænge. Dette kan inkludere møder med samarbejdspartnere, offentlige myndigheder, sponsorer og andre interessenter.
 3. Planlægning og strategi: Formanden er involveret i udviklingen af foreningens langsigtede planer og strategier. Dette kan omfatte fastlæggelse af mål, identifikation af vækstmuligheder, udvikling af samarbejder og prioritering af ressourcer.
 4. Generalforsamling: Formanden faciliterer generalforsamlingen og præsenterer formandens beretning om foreningens aktiviteter, resultater og fremtidige planer. Formanden sikrer også, at generalforsamlingen afholdes i overensstemmelse med vedtægterne og relevant lovgivning.
 5. Bestyrelsessamarbejde: Formanden arbejder tæt sammen med bestyrelsen og fungerer som en bindeled mellem bestyrelsen, medlemmerne og andre interessenter. Formanden faciliterer effektiv kommunikation, træffer kollektive beslutninger og sikrer, at bestyrelsen arbejder i overensstemmelse med foreningens mål.
 6. Netværksopbygning og fundraising: Formanden spiller ofte en vigtig rolle i at opbygge og vedligeholde relationer med eksterne interessenter, herunder sponsorer, donorer, offentlige myndigheder og samarbejdspartnere. Formanden kan også være involveret i fundraising-aktiviteter for at sikre finansiering til foreningens aktiviteter.
 7. Medlemsengagement: Formanden arbejder på at engagere og motivere foreningens medlemmer. Dette kan indebære at organisere medlemsarrangementer, opretholde åben kommunikation og sikre medlemmernes trivsel og tilfredshed.

Det er vigtigt at bemærke, at specifikke opgaver og ansvarsområder kan variere afhængigt af foreningens størrelse, formål og vedtægter. Formandens opgaver kan også suppleres af andre bestyrelsesmedlemmer og frivillige i foreningen.