Fortrydelsesret – boligkøb

I forbindelse med køb af fast ejendom tilkommer der køber en lovbestemt fortrydelsesret. Denne ret er indeholdt i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, og for at falde ind under reglerne skal man således være forbruger. Det vil sige, at man skal have købt ejendommen primært til beboelse i modsætning til erhvervsvirksomhed. Derfor falder blandt andet momsregistrerede landbrugsejendomme og timeshare-lejligheder ikke ind under bestemmelserne om fortrydelse af køb af fast ejendom.

Prisen for at fortryde

Fortrydelsen af købet er betinget af, at køber godtgør sælger, hvad der svarer til 1% af købesummen. Har køberen allerede betalt en del af denne til sælgeren, og overstiger den allerede erlagte del af købesummen 1% af denne, kan sælgeren blot modregne sit krav hos køberen ved tilbagebetalingen. Betales godtgørelsen ikke inden udløbet af fristen, er køberen bundet af købet.

Fristen til at fortryde boligkøbet

Ønsker man som køber at fortryde et køb af en fast ejendom, løber der en frist på 6 hverdage fra handlens indgåelse. Køber skal inden for fristen give sælger eller dennes repræsentant (typisk sælgers ejendomsmægler) skriftlig underretning herom. Det er ikke en betingelse, af sælger eller dennes repræsentant faktisk er blevet klar over, at køber er trådt tilbage fra handlen, så længe den skriftlige orientering er kommet frem til en af dem. Fristen lyder på 6 hverdage, og da lørdag ikke regnes for en hverdag, giver det altid køber en hel weekend til at betænke sig ud over de 6 dage.

Køber fremsætter tilbud

I de tilfælde, hvor køberen har fremsat til købstilbud til sælger, det vil sige køber har underskrevet købsaftalen først, løber fristen fra tidspunktet for sælgerens accept, det vil sige fra sælgers underskrift.
Har køberen alene fremsat sit tilbud til sælgeren, men sælgeren endnu ikke har accepteret ved sin underskrift på købsaftalen, kan køberen imidlertid frit træde tilbage uden at være forpligtet til at betale sælgeren godtgørelse. Med andre ord er køberen i sidst nævnte tilfælde ikke bundet ved sit eget tilbud om køb af ejendommen – end ikke selvom sælgeren er klar over, at køberen har fremsat et sådant tilbud. I forhold til aftalelovens almindelige regler er dette en speciel regel, der gælder for forbrugerkøb af fast ejendom, der dermed udvider beskyttelsen af køberen i en ejendomshandel, såfremt denne er forbruger i lovens forstand.

Sælger fremsætter tilbud

Situationen kan også være den, at det er sælgeren, der har fremsat tilbud til køberen ved først at underskrive købsaftalen. I dette tilfælde begynder 6-dagesfristen allerede at løbe fra det tidspunkt, hvor køberen bliver bekendt med det af sælgeren fremsatte tilbud. Det er dermed muligt for køberen at havne i den lidt specielle situation, hvor fortrydelsesfristen allerede er udløbet inden køberen overhovedet har underskrevet købskontrakten.

Køberen er allerede flyttet ind

At man som køber allerede er flyttet ind i den købte ejendom, hindrer ikke adgangen til at træde tilbage fra købet. Det er dog en betingelse, at man igen har stillet ejendommen til sælgerens disposition inden fristens udløb, samt at ejendommen tilbageleveres i væsentligt samme stand, som køber overtog den i. Har køber allerede foretaget ændringer på ejendommen, der forhindrer en sådan tilbagelevering, kan køber ikke træde tilbage fra købet.
Er der sket skader eller forringelser på ejendommen i øvrigt, mens køber har haft rådighed over den, skal disse ligeledes udbedres af køber. Er skaderne sket ved hændelige uheld, og uden at køber er skyld i dette, er det derimod sælger, der bærer ansvaret – også selvom det er køberen, der har haft rådigheden over ejendommen i denne periode. Det er dog køberen, der skal bevise, at skaderne ikke er sket som følge af uagtsom opførsel.

Skødet på ejendommen er allerede tinglyst

Ej heller er det en hindring for at fortryde købet, at køber allerede har fået tinglyst sin adkomst til ejendommen. Det er dog en betingelse, at køberen får aflyst skødet igen, inden fristen på de 6 dage udløber.

Advokatforbehold

Et advokatforbehold kan mellem køber og sælger aftales indskrevet i købsaftalen. Det indebærer normalt, at køber betinger sig godkendelse af sin advokat inden for en vis frist, før køber er bundet af aftalen. Det betyder, at ønsker køberen at træde tilbage fra aftalen som følge af manglende godkendelse fra sin advokat, kan dette ske uden at skulle betale sælgeren den føromtalte godtgørelse på 1% af købesummen. For køber er det derfor altid en fordel at aftale et advokatforbehold i forbindelse med køb af fast ejendom; særligt idet advokaten normalt ikke skal begrunde, hvorfor denne eventuelt ikke godkender aftalen mellem køber og sælger – kun hvis et sådant krav til eksempelvis en juridisk begrundelse fremgår direkte af advokatforbeholdet.
Et advokatforbehold kan formuleres på to forskellige måder. For det første således, at handlens gennemførelse kræver godkendelse af købers advokat, og såfremt denne ikke godkender handlen inden for en i aftalen fastsat frist (typisk 3-5 hverdage), er køber ikke bundet. Den anden mulighed er, at handlen gennemføres, hvis ikke advokaten har modsat sig dette inden for fristen. Den første formulering er således mest fordelagtig for køberen, medens den anden er mest relevant for sælgeren.