Arealmangler

En arealmangel foreligger, hvis arealet af en ejendom faktisk viser sig at være mindre end angivet i købsaftalen. Til grund for angivelsen i købsaftalen ligger oftest den ejermeddelelse, som Bygnings- og Boligregistret (BBR) udarbejder til alle ejendomme. Disse er offentligt tilgængelige, men viser sig i nogle tilfælde at være behæftet med fejl. Derfor kan spørgsmålet om arealmangler opstå i forbindelse med ejerskifte af en bolig.

Ansvaret

Har man købt en bolig og efterfølgende fundet ud af, at det faktiske areal af denne adskiller sig fra, hvad der er angivet i aftalen med sælgeren, er spørgsmålet herefter, om man kan kræve godtgørelse for denne mangel og i bekræftende fald af hvem.

Retspraksis

Svaret på spørgsmålet skal findes i retspraksis, da denne nu er blevet afklaret med to principielle domme fra Højesteret. Retten har her for det første fastslået, at eftersom arealet af en bolig normalt har afgørende betydning for prisen på denne, er en arealmangel at betragte som en mangel ved boligen i retlig forstand.
Spørgsmålet melder sig herefter, om sælgeren kan drages til ansvar herfor, og køber dermed kræve erstatning eller anden økonomisk kompensation.

Erstatning

En sælger kan ifalde ansvar for arealmangler, hvis sælgeren har været vidende herom uden at oplyse det til køber, eller hvis sælger har garanteret, at arealet er større, end det egentligt er. I disse tilfælde kan køberen kræve erstatning.

Forholdsmæssigt afslag i købesummen

Er der ikke noget at bebrejde sælgeren, og har denne blot forladt sig på oplysningerne i BBR, er køberen alligevel ikke afskåret fra at kræve godtgørelse. I disse tilfælde vil køber kunne gøre krav på et forholdsmæssigt afslag i købesummen gældende. Et sådant afslag beregnes som differencen mellem købesummen og den egentlige værdi af ejendommen når man tager arealmanglen i betragtning.
Da oplysningerne i BBR som nævnt ikke altid er korrekte, er det derfor vigtigt som sælger at være opmærksom på, at arealet af ens bolig bliver angivet korrekt i forbindelse med et salg. Det er i sidste ende sælgerens ansvar, at arealet er angivet korrekt i købsaftalen.